Príprava regionálnej súťaže Ovocie roka, Zelenina roka a Najkrajšia kolekcia 2022

26.07.2022 06:02

SLOVENSKÝ  ZVAZ  ZÁHRADKÁROV- Okresný výbor

949 01NITRA, Štefánikova 50 Mestská tržnica

 

Všetkým základným organizáciám

v okrese Nitra

 

 Č. 52 /2022                                          Nitra,25.7.2022

 

Vec : Príprava regionálnej súťaže Ovocie roka, Zelenina roka a Najkrajšia kolekcia 2022

 

Ako ste všetci zaregistrovali v tomto roku sa výstava AGROKOMPLEX 2022 v Nitre uskutoční v dňoch 18.-21.8.2022

Slovenský zväz záhradkárov na požiadanie  výstavisku AGROKOMPLEX  a  sa rozhodol  uskutočniť tradične na tomto podujatí

regionálnu súťažné expozície

                                                              OVOCIE  ROKA - 8.ročník

                                                              ZELENINA  ROKA  - 7.ročník

   NAJKRAJŠIA KOLEKCIA  - 5.ročník

Cieľom regionálnej súťažnej prehliadky je prezentovať ovocie, zeleninu a kvety z domácej produkcie záhradkárov                   

Do tejto súťaže sa môžu zapojiť záhradkári z celého Slovenska svojimi výpestkami ovocia a zeleniny. Je preto žiaduce, aby sa do tejto súťaže zapojili aj záhradkári okresu Nitra.

Okres NITRA tu bude realizovať

OKRESNÚ REGIONÁLNU VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY a KVETOV

3.ročník

V rámci tejto výstavy vyhodnotí a ocení exponáty aj OV SZZ Nitra a to :

Najkrajšie exponáty ovocia, Najkrajšie exponáty zeleniny a Najkrajšie kolekcie

 

Okresný výbor SZZ Nitra vyzýva funkcionárov základných organizácií, aby oboznámili svojich členov s touto aktivitou a prispeli svojimi výpestkami k reprezentácií okresu Nitra. Členovia ZO SZZ si môžu svoje exponáty aj naaranžovať.

Okresný výbor SZZ Nitra bude aktívne pri tejto  výstave zabezpečovať preberanie exponátov, prípravu expozície, počas výstavy aj poradenskú činnosť.

 

Pripomíname,že najvhodnejšie je priviezť  a naaranžovať exponáty na výstavu priamo na výstavisko AX - pavilon M 3  - 17.8.2022 /streda/.

Exponáty preberie Ing.Katarína Kettmannová, tajomníčka  OV SZZ , kontakt - 0908 125 359.

Veríme, že sa členovia okresu Nitra aktívne zapoja a budeme úspešne reprezentovať okres na tejto výstave.

 

Milan C a b á n e k

predseda OV SZZ

 

 

 

 

 

 

P R Í P R A V A  REGIONÁLNEJ  SÚŤAŽNEJ EXPOZÍCIE  2022

8. ročník OVOCIE ROKA ,7. ročník ZELENINA ROKA, 5. ročník NAJKRAJŠIA

KOLEKCIA

 

Termín konania:                               18.08. – 21.08.2022   (štvrtok-nedeľa)

Miesto:                                  Národné výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón M3

Vyhlasovateľ:                                                Slovenský zväz záhradkárov  Republikový výbor                                                                                 Bratislava

 

PODMIENKY  ÚČASTI  NA REGIONÁLNEJ  SÚŤAŽNEJ EXPOZÍCII

{C}·         zúčastniť sa môže každá fyzická osoba, po dovŕšení 18 rokov, bez ohľadu na

   pobyt

{C}·         vystaviť možno všetky druhy ovocia, zeleniny,  korenín, záhradné kvetiny

{C}·         na výstavu treba poslať primerané množstvo vzoriek, podľa možnosti výrazne sa  neodlišujúcich tvarom, vyfarbením a odrodovými znakmi

  • do súťaže nebudú zaradené plody, časti ovocia, zeleniny bez uvedenia odrody, poškodené, choré, napadnuté škodcami, deformované, inak znehodnotené
  • komisia má právo prehodnotiť nesprávne označený druh, odrodu vzorky
  • na určenie odrody  súťažnej vzorky je rozhodujúce stanovisko hodnotiacej komisie

 

HODNOTENIE  VYSTAVENÝCH  EXPONÁTOV

{C}·         súťažné exponáty budú hodnotené anonymne, bodovou stupnicou od 1 do 10 pričom 10 je najvyšší počet bodov, päťčlenná hodnotiaca komisia, môže exponátu udeliť maximálny počet 50 bodov

{C}·         v každej skupine komisia  vyhodnotí vzorky podľa kľúča:

{C}Ø  {C}charakteristické vlastnosti odrody (farba, tvar, veľkosť, názov odrody)

{C}Ø  {C}zdravotný stav výpestkov

{C}Ø  {C}nepoškodené ovocie a zelenina

{C}Ø  {C}iné(stopka, kališné lístky, vyfarbenie, ovocie a zelenina nesmú byť leštené)

HODNOTIACA KOMISIA

        Predseda      :  Ing. Eduard Jakubek,  predseda RV SZZ

        Členovia       :  Ing. Katarína Kettmannová, členka P- RV SZZ

  Bohumil Mojžiš, člen P-RV SZZ

  Eva Senešiová, členka P-RV SZZ

                      Ing. Silvia Sabová, Agrokomplex, š.p., Nitra

 

POČET  HODNOTENÝCH  KATEGÓRIÍ :  3

  • NAJKRAJŠIA  KOLEKCIA  2022
  • OVOCIE ROKA    2022
  • ZELENINA ROKA  2022

POČET  OCENENÝCH  EXPONÁTOV  V KAŽDEJ KATEGÓRII : 3

POČET  VECNÝCH ODMIEN  CELKOM : 9

OCENENÁ  SÚŤAŽIACA RODINA  na prvých 3 miestach s najvyšším počtom bodov v každej kategórii  získava diplom a vecnú odmenu :

  • nákupnú poukážku v hodnote 50,--,40,--,30,-- € podľa umiestnenia na 1.,2. a 3. mieste, spolu v celkovej hodnote 360,--€

 

 

PODMIENKY A TERMÍNY REGIONÁLNEJ  SÚŤAŽNEJ  EXPOZÍCIE

 

záujemca musí prihlásiť vzorky – exponáty  na riadne vyplnenom tlačive

 

PRIHLÁŠKA  najneskôr  do  17.08.2022

 

Prihlášku  treba poslať na poštovú adresu : 

RV SZZ, 817 02 Bratislava, Havlíčkova 34

Bez vyplnenia súhlasu/nesúhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR nebude prihláška akceptovaná a vzorka zaradená do súťaže.

 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM

 

{C}·         Začiatok preberania vzoriek je 16. 08. 2022 (utorok) od 9 °° do 17 °°

   hod. a pokračuje 17.08. 2022 (streda) od 9 °° do 12 °° hod.  

{C}·         Exponáty je možné doručiť osobne (poštou, kuriérom) na adresu:

   Agrokomplex Nitra, š. p., Výstavná 4, PSČ 949 01, pavilón M3

{C}·         Zásielku označiť: Regionálna expozícia - ovocie, zelenina roka!

{C}·         Čitateľne treba vyplniť presnú adresu prihláseného, telefonický kontakt.

{C}·         Exponáty preberajú: priamo na výstavisku AX v pavilóne M 3 :

   Ing.K. Kettmannová,  Ing. A. Szabóová, Ing.E.Viršíková

{C}·         Komisia vzorky,expozície  vyhodnotí  17.08.2022 (streda) o 14°° hod.

   na výstavisku Agrokomplex (bez účasti verejnosti).

{C}·         Slávnostné otvorenie pre verejnosť bude 18.8.2022(štvrtok) o900 hod.

{C}·         Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie diplomov, vecných odmien

   oceneným, bude 18.09.2020(štvrtok) o 15.30 hod. v pavilóne M3.

{C}·         Vecné ceny, ktoré si súťažiaci neprevezmú do 30.09.2022, zostávajú

   majetkom RV SZZ a budú použité v rámci ďalších súťaží.

 

PROPAGÁCIA REGIONÁLNEJ SÚŤAŽNEJ EXPOZÍCIE

       OZNAM O KONANÍ PODUJATÍ BUDE PUBLIKOVANÝ

 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKA

 NA  REGIONÁLNU  SÚŤAŽNÚ EXPOZÍCIU 2022

OVOCIE ROKA 8. roč., ZELENINA ROKA 7. roč. , NAJKRAJŠIA KOLEKCIA 5. roč.

 

Meno  a priezvisko, titul :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel. č. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZO SZZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                     (uveďte číslo a názov ZO)

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dňa : . . . . . . . . . . . . . .                (pečiatka OV, MV SZZ, podpisy št. zástupcov)

 

Na regionálnu expozíciu  prihlasujem:

Ovocie – počet vzoriek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   – druhy/odrody   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Zelenina  – počet vzoriek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                         – druhy/odrody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

___________________________________________________________________  

PRIHLÁŠKU ZAŠLITE NAJNESKÔR  DO  8. 08. 2022, možno aj elektronicky

(dátum podania na pošte)  na adresu :

RV SZZ  HAVLÍČKOVA 34, 817 02 BRATISLAVA

 

VZORKY  OVOCIA A ZELENINY

{C}·         posielané poštou, kuriérom  zašlite na adresu:

AGROKOMPLEX, VÝSTAVNÍCTVO, š .p. , VÝSTAVNÁ 4, 949 01 NITRA

 a l e b o

{C}·         prineste osobne v určených hodinách do pavilónu M3

16.08.2022 od 10.00 do 18.00 alebo 17.08.2022   od 8.00 do 12.00 na výstavisko :

AGROKOMPLEX, VÝSTAVNÍCTVO, š. p. , VÝSTAVNÁ 4, 949 01 NITRA

tlf. kontakt : 0908 125 359, 0902 220 824

 

EXPONÁTY NA REGIONÁLNU  SÚŤAŽNÚ EXPOZÍCIU ZASIELAJTE TAK,

ABY BOLI na VÝSTAVISKU V NITRE

 NAJNESKÔR   17.08. 2022(streda)  do 12 °° hod

 

NEZABUDNITE PRILOŽIŤ  KONTAKTNÚ ADRESU A TELEFÓNNE ČÍSLO.

 

 V  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                     

 Dňa: . . . . . . . . . . . . . .                        podpis súťažiaceho                    

Prihlášku poslanú po termíne, bez súhlasu OV,MV SZZ,

bez súhlasu so spracovaním  osobných údajov v zmysle GDPR,

nevyplnenú, nepodpísanú, si vyhlasovateľ  súťaže  vyhradzuje neakceptovať.

 

Informácie : www.zvazzahradkarov.sk

email: oro@szz.sk   info@szz.eu.sk

 

{C}              SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV REPUBLIKOVÝ VÝBOR, o. z.  

                       so sídlom Havlíčkova ul. č.34, 817 02  Bratislava   IČO:  00178152

                 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

          SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY  SO SPRACOVANÍM  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Meno,priezvisko,titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                      (ďalej len „dotknutá osoba“)

dávam svoj dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov z podujatia Regionálna súťažná expozícia 8. ročník Ovocie roka, 7. ročník Zelenina roka a 5.ročník Najkrajšia kolekcia na podujatí AGROKOMPLEX na Národnom výstavisku, š. p.,  AGROKOMPLEX v Nitre, konanej 18.08.-21.08.2022 prevádzkovateľovi  v rozsahu :

  1. So zverejnením titulu, mena, priezviska, umiestnenia v súťaži, lokality pestovania, na podujatí:

Regionálna súťažná expozícia 8. ročník Ovocie roka, 7. ročník Zelenina roka a 5.ročník Najkrajšia kolekcia na podujatí AGROKOMPLEX naa Národnom výstavisku, š. p.,  AGROKOMPLEX v Nitre, konanej 18.08.- 21.08.2022 v pavilóne M 3.

Súhlasím / nesúhlasím

{C}2.    {C}So zverejnením titulu, mena, priezviska, umiestnenia v súťaži, lokality pestovania na výsledkovej listine z podujatia: Regionálna súťažná expozícia 8. ročník Ovocie roka, 7. ročník Zelenina roka a 5.ročník Najkrajšia kolekcia na podujatí AGROKOMPLEX na Národnom výstavisku, š. p.,  AGROKOMPLEX v Nitre konanej 18.08.- 21.08.2022, na webovej stránke  www.zvazzahradkarov.sk

Súhlasím / nesúhlasím

3.  So zverejňovaním fotografií, videonahrávok z podujatia: Regionálna súťažná                                    expozícia 7. ročník Ovocie roka, 7. ročník Zelenina roka a 5.ročník Najkrajšia                             kolekcia na podujatí AGROKOMPLEX na Národnom výstavisku, š. p.,                                       AGROKOMPLEX v Nitre, konanej 18.08.- 21.08.2021,   na webovej

     stránke www.zvazzahradkarov.sk

Súhlasím /nesúhlasím

Moje osobné údaje sa budú spracúvať po dobu : 5 rokov

Doba trvania súhlasu:

Súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá je vymedzená trvaním môjho členstva v združení prevádzkovateľa, alebo účasťou na akciách poriadaných prevádzkovateľom. Osobné údaje budú po ukončení členstva alebo účelu ich spracovania odstránené bezpečným spôsobom.

Dovtedy má dotknutá osoba  možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne odvolať.

Povinné informovanie:

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov- GDPR).V zmysle článku 7 ods. 3 nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb.

Vyhlásenie dotknutej osoby:

Dotknutá osoba svojím podpisom vyhlasuje, že sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente. Uvedeným informáciám dotknutá osoba porozumela a podpísala súhlas pri plnom vedomí a bez nátlaku.

 

Dátum  : . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis dotknutej osoby :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk